top of page

Algemene voorwaarden By Marko.

Artikel 1: Definities

 1. Onder ‘By Marko’ wordt verstaan: By Marko, Ingeschreven onder nummer 70817898 bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens rechtsopvolger die aan By Marko de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte. 

 3. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan By Marko om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.

 4. Onder ‘het vervaardigen van zaken’ wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product, dienst of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.

 5. Onder ‘de door By Marko vervaardigde zaken’ wordt verstaan: een fysiek product, dienst of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.

 6. Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen By Marko ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee, het opleveren van een website en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van webdesign, vormgeving, marketing en communicatie. 

 7. Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten. Onder ‘informatiedragers’ worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven, servers en alle andere  middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord. 

Artikel 2: Offerte

 1. Alle offertes van By Marko zijn een uitnodiging tot het aanvaarden van een aanbod. By Marko heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.

 2. Alle offertes uitgebracht door By Marko geschieden, tenzij anders overeengekomen, voor kosten van de opdrachtgever. By Marko zal de prijs voor het uitbrengen van de offerte vooraf bepalen en aan de  opdrachtgever schriftelijk of per e-mail meedelen.

 3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door By Mako, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van deze voorwaarden of bijzondere afspraken door de opdrachtgever brengt met zich mee dat opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte tot stand te laten komen, aan By Marko te vergoeden.  

 4. Offertes van By Marko zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

 

Artikel 3: Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst met By Marko komt pas tot stand nadat door de opdrachtgever deze voor akkoord per e-mail is bevestigd. 

 2. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging of offerte van By Marko, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk op per e-mail worden overeengekomen. 

 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk of per e-mail aan By Marko te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.  

 4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door By Marko.  

 5. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. By Marko zal opdrachtgever tijdig, maar minimaal voor de doorvoering van de wijzigingen, informeren over eventueel te voorziene meerkosten.  Het vaststellen van de meerkosten vindt plaats op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal besteedde uren, waarbij de nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk  beschouwd uurtarief, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.  

 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door By Marko buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

   

Artikel 4: Prijzen 

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend-, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. By Marko behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 10% van de overeengekomen prijs extra te factureren. Driegt een grotere prijsoverschrijding dan 10% dan zal By Marko op een zo kort mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met By Marko. 
  Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. By Marko behoudt in ieder geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren. 

 3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn: wijzigingen in de prijzen, voordat  levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor By Marko ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onvoorzien was. 

 4. De beperking van lid 2 van dit artikel van 10% prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever tekort schiet in haar informatieplicht naar By Marko als bedoeld in artikel 2 lid 4, of in het geval wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens  By Marko. By Marko is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer  een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.

 5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 3, 4 en 5 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de maximum prijsoverschrijding van 10% uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een wijziging in de overeenkomst meer bedragen dan 10%, dan zal By Marko, na overleg met de opdrachtgever, op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen. 

 6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de  overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben  gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productie-methoden en gehanteerde  calculatietarieven worden berekend. 

 7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs, krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op basis van nacalculatie, gebaseerd op de door By Marko besteedde uren. Deze nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk beschouwd uurtarief.

Artikel 5: Betaling 

 1. By Marko draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is ten allen tijde in overleg mogelijk. 

 2. By Marko is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is By Marko  bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 

 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro’s, op een door By Marko aan te wijzen rekening. 

 4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de  geldende wettelijke rente.  Indien By Marko zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW. 

 5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van By Marko binnen 14 dagen na  factuurdatum aan By Marko schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 6: Levering 

 1. Bij opdrachtneming zal By Marko in overleg met opdrachtgever een oplevertermijn bepalen. By Marko zal de opgegeven levertijden naar beste vermogen nakomen. 

 2. Deze opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt By Marko niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens By Marko. 

 3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal By Marko zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om in overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 

 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 7: Eigendom 

 1. By Marko behoudt zich het eigendom voor van alle door By Marko vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan By Marko verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

 2. Alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan By Marko worden aangeleverd door opdrachtgever ter vervaardiging van een website en/of het grafisch ontwerp, zijn eigendom van de opdrachtgever. By Marko is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/ haar website, Social Media, logo en drukwerk. By Marko kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 8: Eigendom productiemiddelen  

 1. Alle door By Marko vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met namen ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van By Mako, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. By Marko is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. 

 2. By Marko is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien By Marko en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door By Marko zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat By Marko instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Eventuele kosten voor het door By Marko bewaren van in lid 1 bedoelde zaken komen voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 9: Eigendom opdrachtgever, pandrecht​

 1. By Marko zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem  toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de  bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van By Marko dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 

 3. De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan By Marko van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze zaken onder zich te houden. 

 4. De opdrachtgever verleent By Marko pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met By Marko door hem in de macht van By Marko worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan By Marko verschuldigd  mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

Artikel 10: Intellectuele eigendom 

 1. Rapporten of documenten die zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede door By Marko vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.  

 2. Alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan By Marko worden aangeleverd door opdrachtgever ter vervaardiging van een website en/of het grafisch ontwerp, zijn eigendom van de opdrachtgever.

 3. De door By Marko te leveren of geleverde zaken zoals kopij, ontwerptekeningen modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

 4. By Marko behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wensen voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad.  

 5. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde By Marko met bekwame spoed hier over schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is. 

 

Op al onze leveringen en diensten zijn deze voorwaarden van kracht.

By Marko © 2022

bottom of page